Chính sách bảo mật

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật dưới đây mô tả cách thức chúng tôi, thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Hệ Thống và Trang Web.
Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này để bảo đảm bạn hiểu rõ trình tự xử lý và bảo mật dữ liệu của chúng tôi
Chính Sách Bảo Mật này bao gồm những nội dung chính sau:
- Định nghĩa
- Phạm vi Thông Tin Cá Nhân được thu thập
- Việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập
- Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập
- Chuyển Thông Tin Cá Nhân xuyên biên giới
- Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân
- Truy cập và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân
- Nơi chúng tôi lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn
- Bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn
- Thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này
- Ngôn ngữ
- Xác nhận và chấp thuận
- Tài liệu tiếp thị và quảng cáo
- Dữ liệu ẩn danh
- Trang web của bên thứ ba
- Làm thế nào để liên lạc chúng tôi

ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi được định nghĩa khác đi dưới đây, tất cả các thuật ngữ viết hoa sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này sẽ có cùng ý nghĩa được quy định đối với các thuật ngữ đó trong Thỏa Thuận Hợp Tác Kinh Doanh với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, Điều Khoản Sử Dụng của Người Dùng (tùy từng trường hợp áp dụng).

“Cơ Quan Chính Quyền” có nghĩa là bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý hoặc hành chính, cơ quan, ủy ban, hội đồng, tòa án hoặc công cụ dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ ngân hàng trung ương, cơ quan tiền tệ hoặc thị trường chứng khoán nào).
“Thông Tin Cá Nhân” nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có thể có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ e-mail, thông tin sinh trắc học, tài khoản ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng, giới tính, thông tin xe, ảnh, dữ liệu sức khỏe, thông tin liên quan đến tài chính và các thông tin khác của một cá nhân mà, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân.
“Dịch Vụ” có nghĩa là hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ qua Hệ Thống.
“Nhà Cung Cấp Dịch Vụ” có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho Người Dùng thông qua Hệ Thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển.
“Hệ Thống” có nghĩa là hệ thống được cung cấp bởi Trang Huy để kết nối Nhà Cung Cấp Dịch Vụ với Người Dùng, bao gồm Ứng Dụng Tài Xế, Ứng Dụng Người Dùng, và các phần mềm, trang web, nền tảng, dịch vụ thanh toán và các hệ thống hỗ trợ và dịch vụ khác, bao gồm cả Trang Web.

PHẠM VI THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

Chúng tôi thu thập một lượng thông tin nhất định (có thể bao gồm Thông Tin Cá Nhân) về bạn. Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập có thể do bạn cung cấp trực tiếp (ví dụ, khi bạn đăng ký là Người Dùng hay Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, hoặc bạn cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi theo cách thức khác) hoặc do các bên thứ ba cung cấp, hoặc được thu thập tự động khi bạn sử dụng Hệ Thống. Chúng tôi có thể thu thập thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau và cho các mục đích khác nhau (bao gồm các mục đích được cho phép theo Luật Áp Dụng). Nếu bạn không cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, chúng tôi không thể tạo điều kiện hoặc liên lạc với các bên liên quan.

Thông tin có được trực tiếp từ bạn hay từ thiết bị di động của bạn

Khi bạn đăng ký và tạo Tài Khoản với chúng tôi qua Hệ Thống, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một số Thông Tin Cá Nhân, bao gồm tên, địa chỉ thực, địa chỉ e-mail, số điện thoại của bạn, và một danh tính (ID) Tài Khoản và/hoặc mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng để truy cập Hệ Thống sau khi đăng ký. Nếu bạn đang sử dụng Hệ Thống với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, bạn phải cung cấp cho chúng tôi Thông Tin Cá Nhân bổ sung trong quy trình tuyển chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Các thông tin này sẽ bao gồm thông tin về Xe của bạn; các giấy phép, chấp thuận và cho phép khác để bạn vận hành Xe và cung cấp Dịch Vụ Vận Tải; đơn bảo hiểm của bạn; và chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn.
Trong trường hợp bạn đã đăng ký Tài Khoản của mình trong bất kỳ Hệ Thống có sẵn nào trước đó, bạn đồng ý rằng, bằng cách đăng ký hoặc tạo Tài Khoản của bạn trong phiên bản mới nhất của Hệ Thống và tiếp tục sử dụng Tài Khoản của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để cung cấp của các dịch vụ thông qua Hệ Thống hiện có theo Chính Sách Bảo Mật này.
Khi bạn sử dụng Hệ Thống, bạn phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin liên quan có thể được chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý cho Hệ Thống hoạt động. Ví dụ:

Nếu bạn đang sử dụng Hệ Thống với tư cách là Người Dùng, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin về loại hình Dịch Vụ bạn yêu cầu, và thông tin chi tiết về việc nhận [hàng] và/hoặc việc vận chuyển/giao nhận.
Nếu bạn đang sử dụng Hệ Thống với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, để cho Hệ Thống hoạt động, bạn cần cung cấp cho chúng tôi thông tin về Dịch Vụ Vận Tải mà bạn có thể tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ tại thời điểm đó, và thông tin chi tiết về vị trí hiện tại của bạn. Sau khi yêu cầu cung cấp Dịch Vụ Vận Tải do một Người Dùng đưa ra được bạn chấp nhận với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, bạn có thể cần phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu khác mà chúng tôi cần để vận hành và quản lý Hệ Thống và giám sát việc sử dụng chung đối với Hệ Thống.

Thông tin được thu thập bất cứ khi nào bạn sử dụng Hệ Thống hay truy cập Trang Điện Tử của chúng tôi

Bất cứ khi nào bạn sử dụng Hệ Thống hay truy cập Trang Điện Tử của chúng tôi, chúng tôi đều có thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng của bạn, ví dụ như địa chỉ giao thức internet (IP), những thông tin như các trang web đã xem trước đó hay sau đó, thời lượng của mỗi lượt truy cập/phiên truy cập, danh tính (ID) của thiết bị internet, danh tính (ID) quảng cáo di động hoặc địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông, cũng như thông thiết bị khác tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Hệ Thống hay Trang Điện Tử của chúng tôi.
Bất cứ khi nào bạn sử dụng Hệ Thống hay truy cập Trang Điện Tử của chúng tôi, một lượng thông tin nhất định cũng có thể được thu thập trên cơ sở tự động bằng cookies. Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ trên máy tính hay thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện Hệ Thống và trải nghiệm của người dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động hay trình duyệt internet của bạn để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể. Thiết bị di động và/hoặc trình duyệt của bạn cũng sẽ cho phép bạn xóa bỏ vào bất kỳ thời điểm nào bất kỳ cookies nào đã được lưu trữ trước đó. Tuy nhiên, việc xóa bỏ như vậy có thể ảnh hưởng đến các chức năng sẵn có trên Hệ Thống hay Trang Điện Tử của chúng tôi.
Bất cứ khi nào bạn sử dụng Hệ Thống thông qua thiết bị di động của bạn, chúng tôi sẽ theo dõi và thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn theo thời gian thực. Trong một số trường hợp, bạn sẽ được nhắc hoặc yêu cầu kích hoạt Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) trên thiết bị di động của bạn để chúng tôi có thể mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Hệ Thống.
Nếu bạn sử dụng Hệ Thống với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, chúng tôi thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn khi Hệ Thống đang chạy và được hiển thị (ví dụ Ứng Dụng Tài Xếđang mở và hiển thị trên màn hình) và chạy nền (ví dụ Ứng Dụng Tài Xếđang mở nhưng không hiển thị trên màn hình), miễn là bạn đăng nhập vào Hệ Thống.
Nếu bạn sử dụng Hệ Thống với tư cách là Người Dùng, chúng tôi thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn khi Ứng Dụng Người Dùng đang chạy và được hiển thị. Chúng tôi luôn nỗ lực để chấm dứt việc thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn khi Ứng Dụng Người Dùng ở chế độ chạy nền, nhưng thông tin đó vẫn có thể được thu thập một cách không cố ý. Bạn luôn có thể chọn tạm thời tắt chế độ theo dõi thông tin vị trí địa lý trên thiết bị di động của bạn. Tuy nhiên, việc tắt chế độ theo dõi này có thể ảnh hưởng đến các chức năng sẵn có trên Ứng Dụng Người Dùng.

Thông tin được thu thập từ bên thứ ba

Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của Bạn từ các bên thứ ba (bao gồm nhà cung cấp, khách hàng, đối tác và bất kỳ ai khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, người thu thập Thông tin cá nhân của bạn và / hoặc thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc người chúng tôi cộng tác). Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba đó tham gia hoặc mục đích hợp tác của chúng tôi với các bên thứ ba đó (như trường hợp có thể), miễn là chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các bên thứ ba như vậy sẽ cam kết với chúng tôi để có được sự đồng ý của Bạn về việc tiết lộ Thông tin cá nhân của Bạn cho chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật và Luật Áp Dụng này.

Chúng tôi không yêu cầu hay chấp thuận, nhưng đồng thời không cấm, việc cài đặt hoặc sử dụng các thiết bị ghi âm ghi hình trên xe trong bất kỳ Xe nào. Trong trường hợp các thiết bị đó được cài đặt và sử dụng trong bất kỳ Xe nào, chúng tôi không thu thập bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào từ các bản ghi âm ghi hình bởi các thiết bị đó, và mọi trường hợp thu thập Thông Tin Cá Nhân từ các bản ghi âm ghi hình trên xe đó không được thực hiện thay mặt chúng tôi. Việc thu thập Thông Tin Cá Nhân từ các bản ghi âm ghi hình trên xe như vậy được thực hiện theo toàn quyền quyết định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Chúng tôi không kiểm soát việc thu thập Thông Tin Cá Nhân nêu trên của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và mọi trường hợp sử dụng hay tiết lộ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đối với Thông Tin Cá Nhân được thu thập như vậy. Trong trường hợp bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và lựa chọn cài đặt và sử dụng các thiết bị ghi âm ghi hình trên xe trong Xe của mình, bạn hoàn toàn có trách nhiệm thông báo cho Người Dùng về việc cài đặt và sử dụng đó. Trong trường hợp bạn là Người Dùng và bạn phản đối việc sử dụng các thiết bị ghi âm ghi hình trên xe trong Xe của bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ nào, bạn phải thông báo trực tiếp cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và việc thông báo này sẽ là trách nhiệm cá nhân bạn.

VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân được thu thập cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được cho phép theo Luật Áp Dụng:
Trong trường hợp bạn là Người Dùng, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn:
Để xác định nhân thân bạn và đăng ký bạn là Người Dùng và quản trị, quản lý hoặc xác minh Tài Khoản của bạn là Người Dùng;
để tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra mà chúng tôi có thể cho là cần thiết theo quyết định của chúng tôi trước khi chúng tôi đăng ký bạn là Người Dùng;
để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các Dịch Vụ Vận Tải theo yêu cầu của bạn;
để xử lý và hỗ trợ các yêu cầu cung cấp dịch vụ và giao dịch thanh toán do bạn thực hiện, bao gồm, trong trường hợp áp dụng, các dịch vụ bạn sử dụng hỗ trợ giao nhận hoặc có sẵn trên Hệ Thống;
để liên lạc với bạn và gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc sử dụng Hệ Thống;
để thông báo cho bạn về các bản cập nhật Hệ Thống hoặc các thay đổi đối với các Dịch Vụ Vận Tải được cung cấp và những điều khoản, điều kiện áp dụng tương ứng;
để xử lý và trả lời các câu hỏi và phản hồi nhận được từ bạn;
để duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao và cá nhân hóa Hệ Thống nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn với tư cách là Người Dùng;
để theo dõi và phân tích các hoạt động người dùng và dữ liệu nhân khẩu học bao gồm các xu hướng và việc sử dụng các Dịch Vụ Vận Tải khác nhau có trên Hệ Thống; và
để gửi cho bạn các thông báo tiếp thị trực tiếp và thông tin về các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt.

Trong trường hợp bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn hoặc của bất kỳ người nào được cung cấp bởi Bạn:
để xác định nhân thân bạn và đăng ký bạn Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác minh Tài Khoản của bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải;
để tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra mà chúng tôi có thể cho là cần thiết theo quyết định của chúng tôi trước khi chúng tôi đăng ký bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải;
để cho phép bạn cung cấp các Dịch Vụ Vận Tải cho Người Dùng;
để xử lý và hỗ trợ các khoản thanh toán phải trả cho bạn liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ Vận Tải nào bạn đã cung cấp;
để liên lạc với bạn và gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải của bạn, bao gồm chuyển tiếp các yêu cầu cung cấp dịch vụ của Người Dùng đến bạn và hỗ trợ bạn chấp nhận các yêu cầu cung cấp dịch vụ đó;
để thông báo cho bạn về các bản cập nhật Hệ Thống hoặc các thay đổi đối với phương thức cung cấp các Dịch Vụ Vận Tải và những điều khoản, điều kiện áp dụng tương ứng;
để xử lý và trả lời phản hồi từ Người Dùng về vấn đề an toàn nói chung hoặc về chất lượng của các Dịch Vụ Vận Tải bạn đã cung cấp;
để duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao và cá nhân hóa Hệ Thống nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải;
để theo dõi và phân tích các hoạt động người dùng và dữ liệu nhân khẩu học kể cả các xu hướng và tính đáp ứng nhanh của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đối với các Dịch Vụ Vận Tải khác nhau có trên Hệ Thống; và
để gửi cho bạn các thông báo tiếp thị và quảng cáo trực tiếp và thông tin về các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt.

Dù bạn là Người Dùng hay Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi theo cách thức khác, chúng tôi cũng có thể thu thập và sử dụng thêm Thông Tin Cá Nhân do bạn cung cấp cho Công Ty cho các mục đích sau (mặc dù trong mỗi trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ luôn hành động một cách hợp lý và trong phạm vi cho phép theo quy định của pháp luật và không sử dụng Thông Tin Cá Nhân vượt quá phạm vi cần thiết cho từng mục đích cụ thể):
để thực hiện các quy trình và chức năng kinh doanh liên quan;
để giám sát việc sử dụng Hệ Thống và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm người dùng và các chức năng của Hệ Thống;
để thực hiện hỗ trợ liên quan đến và giải quyết mọi khó khăn về kỹ thuật hoặc sự cố vận hành đối với Hệ Thống hoặc Dịch Vụ Vận Tải;
để tạo thông tin thống kê và dữ liệu phân tích ẩn danh cho mục đích thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm;
để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối;
để hỗ trợ cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng ra các trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản) liên quan đến chúng tôi và/hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của chúng tôi; và
để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo bất kỳ Luật Áp Dụng nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, các cuộc điều tra hay chỉ thị, tuân thủ các yêu cầu nộp đơn và báo cáo theo quy định) và tiến hành kiểm tra kiểm toán, rà soát tổng thể và điều tra nội bộ.
cho việc đạt được mục đích liên quan đến việc chuẩn bị các tài liệu lịch sử vì lợi ích công cộng, hoặc cho mục đích liên quan đến nghiên cứu hoặc thống kê với biện pháp bảo mật thích hợp;
để ngăn chặn hoặc loại bỏ mối nguy hiểm đối với cuộc sống, cơ thể hoặc sức khỏe của một người;
khi cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng;
khi cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ mà chúng tôi thực hiện vì lợi ích công cộng, hoặc cần thiết cho việc thực thi quyền lực chính thức được giao cho chúng tôi; và
là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ người nào khác hoặc pháp nhân.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Việc bảo mật của Thông Tin Cá Nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa hợp lý để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những người không có thẩm quyền và đối với việc xử lý bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy và thiệt hại vô tình hoặc những rủi ro tương tự. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin thông qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn, bạn xác nhận rằng chúng tôi không thể bảo đảm tính toàn vẹn và chính xác của bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà bạn truyền tải thông qua Internet, cũng như không bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân đó sẽ không bị chặn, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy bởi các bên thứ ba không có thẩm quyền, do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về Tài Khoản của mình và bạn không được chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai và bạn phải luôn luôn duy trì bảo mật cho thiết bị di động mà bạn sử dụng.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có quyền xem xét lại và sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này theo toàn quyền quyết định của chúng tôi vào từng thời điểm để bảo đảm rằng Chính Sách Bảo Mật này phù hợp với các phát triển trong tương lai của chúng tôi và/hoặc các thay đổi về các yêu cầu pháp lý hoặc quản lý. Nếu chúng tôi quyết định sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào như vậy bằng thông báo chung được công bố trên Hệ Thống hoặc gửi vào địa chỉ e-mail của bạn nêu trong Tài Khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để biết thông tin mới nhất về trình tự xử lý dữ liệu và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, và việc bạn tiếp tục sử dụng Hệ Thống hay Trang Điện Tử, việc liên lạc với chúng tôi, hoặc việc truy cập và sử dụng các Dịch Vụ sau khi có bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các nội dung sửa đổi đó.
NGÔN NGỮ

Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Việt của Chính Sách Bảo Mật này và các bản ngôn ngữ khác (nếu có), bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

XÁC NHẬN VÀ CHẤP THUẬN

Bằng việc nhấp chọn đăng nhập hoặc đăng ký, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ Chính Sách Bảo Mật này và bạn chấp thuận tất cả các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Cụ thể là bạn đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao hoặc xử lý bằng cách khác Thông Tin Cá Nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.

Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi Thông Tin Cá Nhân liên quan đến các cá nhân khác (ví dụ, Thông Tin Cá Nhân liên quan đến vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn), bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của cá nhân đó về, và thay mặt cho cá nhân đó đồng ý với, việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Thông Tin Cá Nhân của những cá nhân đó.

Bạn có thể thu hồi sự chấp thuận của bạn đối với bất kỳ hay mọi việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo hợp lý cho chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu tại Mục 6 của Chính Sách Bảo Mật này. Bạn cũng có thể thu hồi việc bạn chấp thuận cho chúng tôi gửi cho bạn một số thông báo và thông tin thông qua tính năng “không tham gia” hoặc “hủy đăng ký” cài đặt trong các tin nhắn chúng tôi gửi cho bạn. Tùy thuộc vào từng trường hợp và tính chất của sự chấp thuận mà bạn thực hiện thu hồi, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng sau khi thu hồi sự chấp thuận như vậy, bạn có thể không còn được sử dụng Hệ Thống hoặc một số Dịch Vụ. Việc bạn thu hồi sự chấp thuận có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài Khoản của bạn hoặc mối quan hệ hợp đồng của bạn với chúng tôi, với tất cả các quyền và nghĩa vụ phát sinh vẫn được bảo lưu toàn bộ. Khi nhận được thông báo bạn thu hồi sự chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về hậu quả có thể xảy ra của việc thu hồi sự chấp thuận đó để bạn có thể quyết định xem bạn có thực sự muốn thu hồi sự chấp thuận hay không.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hoặc bạn muốn có quyền truy cập và / hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình hoặc khiếu nại về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi tại Mục hỗ trợ của Công ty