Thông tin hữu ích

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Thuật ngữ hải quan

  12/14/2016 3:46:49 PM

  Abatement (Sự giảm giá) : Giảm giá hàng hóa, cước phí,...

  Accept except (Chấp nhận nhưng loại trừ): Thuật ngữ được người thuê tàu hoặc đại lý thuê tàu sử dụng trong giao dịch để chỉ mình chấp nhận một số điều khoản hoặc chi tiết nào đó nhưng không chấp nhận các phần khác bị loại trừ sẽ được gạt bỏ hoặc sửa đổi theo yêu cầu.

  Accomplished bill of lading (Vận đơn đã nhận hàng) : Vận đơn gốc đã được trao cho người chuyên chở (Surrendered) tại cảng dở và hàng đã được nhận xong.

  ...xem chi tiết